14 předpisů řádu vzájemných vztahů

04.03.2011 21:21

(užitečných při řešení problémů současného života)

Thich Nhat Hanh

 

 1. Neuctívej žádnou doktrínu, teorii nebo ideologii ani se nezavazuj k jejich plnění. Všechny myšlenkové systémy jsou řízeny názory; nejsou absolutně pravdivé.
 2. Nemysli si, že tvé současné poznání je neměnné a že je absolutní pravdou. Střez se úzkoprsosti a vázanosti současným názorem. Nauč se neodvislosti od názorů a prosazuj ji, abys byl otevřen přijímání jiných hledisek. Pravda je spojena se životem a nikoli se znalostí názorů. Během života buď vždy připraven přijmout poučení, pozorně sleduj a chápej skutečnosti okolního světa.
 3. Nenuť lidi včetně dětí jakýmikoliv prostředky, aby přijali tvé názory, neuplatňuj autoritu, hrozbu, peníze, propagaci nebo dokonce výchovu. Přesto pomáhej ostatním lidem soucitným rozhovorem vzdát se fanatismu a úzkoprsosti.
 4. Nevyhýbej se styku s utrpením a nezavírej oči před utrpením. Neztrať vědomí existence utrpení v životě světa. Hledej všemi prostředky cestu k těm, kdo trpí, a to i osobním stykem, návštěvou, obrazy a zvukem. Takovými prostředky podněcuj sebe i ostatní k vědomí utrpení ve světě.
 5. Nehromaď bohatství, když miliony lidí hladoví. Střez se volit za svůj životní cíl slávu, zisk, blahobyt nebo smyslové potěšení. Žij prostě, šetři časem, energií a hmotnými prostředky pro ty, kteří jsou v nouzi.
 6. Nebuď zlostný ani nechovej k nikomu nenávist. Nauč se do těchto vlastností proniknout a proměňovat je, dokud jsou v latentním stavu vědomí. Jakmile hněv nebo nenávist vzrostou, obrať pozornost na dýchání, abys spatřil a pochopil povahu své zloby a povahu lidí, kteří ji způsobili.
 7. Nenech se unést rozptýlením ani vlivem společnosti. Vědomě dýchej, aby ses navrátil k tomu, co se děje v přítomném okamžiku. Pěstuj věci podivuhodné, povzbuzující a ozdravné jak v sobě, tak i ve svém okolí. Zasévej ve svém nitru semena radosti, míru a pochopení, abys usnadnil proměnu v hlubinách svého vědomí.
 8. Vyhýbej se slovům, která by mohla způsobit roztržku nebo nesvár ve společnosti. Udělej vše pro usmíření a urovnání každého sporu, ať je sebemenší.
 9. Neříkej nevěrohodné věci z osobních pohnutek nebo abys učinil dojem. Nedávej svou řečí podnět k rozkolu a nenávisti. Nerozšiřuj novinky, o jejichž věrohodnosti ses nepřesvědčil. Nekritizuj a neodsuzuj věci, jejichž pravdivostí si nejsi jist. Mluv vždy povzbudivě a věrohodně. Neváhej mluvit o případech nespravedlnosti, i když tím ohrožuješ svou vlastní bezpečnost.
 10. Nevyužívej náboženské společnosti k vlastnímu prospěchu nebo zisku nebo k přeměně na politickou společnost. Náboženské společenství by mělo zaujímat jasné stanovisko k útlaku a nespravedlnosti a usilovat o změnu poměrů bez zasahování do stranických sporů.
 11. Nesetrvávej v povolání, které škodí lidem a přírodě. Neúčastni se podniků, které zbavují lidi možnosti se uživit. Vyber si povolání, jež přispívá k uskutečňování tvého ideálu soucitu.
 12. Nezabíjej! Nedopusť, aby to činili druzí. Hledej jakýkoli dostupný prostředek, který ochrání lidský život a odvrátí válku.
 13. Nepřivlastňuj si nic, co je vlastnictvím druhých. Važ si vlastnictví druhých lidí a braň lidem, aby se obohacovali z utrpení druhých lidí a jiných bytostí.
 14. Netrýzni své tělo! Nauč se zacházet s ním šetrně. Nepovažuj své tělo za pouhý nástroj. Uchovávej svou životní energii k uskutečnění své duchovní cesty. Pohlavní uspokojování by se nemělo dít bez lásky a vzájemného souhlasu. Při sexuálním vztahu si buď vědom možného budoucího utrpení, jež můžeš způsobit. Abys zachoval spokojenost druhých, měj ohled na právo a souhlas druhých. Buď si plně vědom odpovědnosti za to, že přivedeš na svět nové životy. Uvažuj o světě, do něhož přivádíš nové bytosti.


(Vybráno z knihy Thich Nhat Hanh - CESTA K PLNÉMU VĚDOMÍ, vyd. Pragma 1991)

—————

Zpět