Jak studovat bibli

04.03.2011 22:43

(vánoční úvaha)
Bo Lozoff

Je jedno staré indiánské přísloví, které jsem citoval i ve své knížce We're All Doing Time: "Když hledáš, abys pochopil celý Vesmír, nepochopíš nic. Když hledáš, abys pochopil sám sebe, pochopíš pak celý Vesmír."

Tento princip se uplatňuje podobným způsobem při studiu bible i jakýchkoliv náboženských principů. Když vyhledáváme memorování kapitol a veršů, když dáváme přednost diskusím a dokazování abstraktních pasáží, které umožňují nekonečné množství výkladů, nepochopíme nic. Avšak pokud vezmeme několik slov z jakékoliv bible a modlíme se pro ně, zápolíme s nimi, celé roky se jimi zabýváme, ať už to trvá jakkoliv dlouho, než můžeme prožít jejich význam ve svých srdcích, pochopíme pak celou bibli i jen s pomocí těchto několika slov.

Když tedy chcete být skutečným křesťanem, můžete své celé studium křesťanství soustředit například na následujících 11 slov, která řekl Ježíš:

Předkládejte Císaři, co je Císařovo a předkládejte Bohu, co je Boží

Anebo těchto 8 slov, rovněž přímo vyslovených Ježíšem:

Buďte v tomto světě, ale nikoliv mimo něj.

Pokud by bylo i jen 8 slov příliš, vyzkoušejte následujících 5, které pochází od indického světce:

Každý je bezvýznamný před Kristem

To, co míním nabízením těchto slov k důkladnému studiu křesťanství, spočívá v následujícím: převezměte jednu z těchto vět a modlete se každý den pro Boží nebo Kristovu pomoc, abyste mohli poznat význam té krátké věty. Nejde však o intelektuální pochopení, ale o prožitek. Zaměstnávejte se tím po celý den. Hledejte v tom inspiraci, pěstujte to jako své hobby, když si to připomínáte při řízení auta nebo při běhání či usínání. Napište si to tisíckrát do malého zápisníku. Oddejte se této jedné krátké pasáži na celé roky, proste Pána, aby vám zprostředkoval zkušenost pravého významu. Jednoho dne se vám dostane odpovědi a takové zkušenosti. A když už budete rozumět jedné krátké pasáži, pochopíte i celou bibli a bude vám jasné, co znamená být křesťanem. Pokud však budete pouze memorizovat kapitoly a verše z celé bible a zajímat se o intelektuální chápání jejich významu, můžete strávit celý svůj život takovým "studiem"a zřejmě nebudete vědět nic o bibli nebo o Něm.

Toto platí pro jakékoliv studium náboženství. Platí tu obecné pravidlo zvednutého palce - studujte méně slov a nauk, ale jděte do větší hloubky.


Je jeden starý súfijský příběh o skupině žáků - začátečníků, kteří byli první den ve škole a učitel jim řekl: "Budeme se učit čísla a každý den se budeme věnovat jednomu. Dnes začneme s číslem 1." A vysvětluje žákům význam všech věcí, které souvisí s číslem 1. Další ráno s ptá: "Jste všichni připraveni postoupit k číslu 2?"

Jeden malý chlapec zdvihne svou ruku a odpovídá: "Pane učiteli, ještě jsem nepochopil úplně číslo 1." Učitel však odpoví, že musí i přesto pokračovat se skupinou dále a začne s následující lekcí. A jak skupina absolvuje čísla 2,3,4,5 a další, stejný chlapec vždy ráno zvedá svou ruku a říká, že stále ještě pracuje s lekcí čísla 1. Nakonec se učitel tak rozzlobí, že jej odešle domů a přikáže mu, aby se nevracel do školy dříve, než bude schopen přejít k dalším číslům.

Asi po šesti týdnech se chlapec navrací do skupiny a učitel se jej sarkasticky zeptá: "No, vidím, že ses nám vrátil! Už ses konečně naučil všechno o čísle 1?" A malý chlapec odpovídá: "Ano, myslím, že už znám vše, pane učiteli." A učitel jej s úšklebkem vyzve: "Dobrá, pojď tedy k tabuli a ukaž nám, čemu ses naučil!"

Chlapec tedy kráčí k tabuli, vezme kousek křídy a napíše "1" na tabuli - a tabule se rozlomí a spadne na podlahu pod silou jeho doteku.


A něco podobného my neustále pomíjíme při našem praktikování a studiu náboženství. Náboženství neznamená pouze, že máme být dobrým mužem nebo ženou - jde o sílu a moc, která je větší, hlubší, krásnější, než co může mysl pochopit nebo svět odměnit či ztrestat. Každé náboženství se vztahuje k mystériu, věčnosti, které nemohou být nikdy zastrašeny nebo poškozeny. Je to ale i klidná síla, která navždy zůstává mimo dosah mysli. Musíme praktikovat, studovat a následovat náboženství srdcem. Není žádné zkratky. Široká cesta, kterou se dává většina lidí, vede ve skutečnosti ke zničení. Pojďme v tento čas vánoc, který symbolizuje tajemství a zrození, přejít na úzkou cestu, staňme se silnějšími, klidnými, tichými, pokornými a laskavými. Pak nám začne být jasné, zda vůbec máme nějaké problémy s našimi přáteli nebo s jinými vírami. (Nemáme!)


(Přeloženo z www.humankindness.org/winter06.html)

—————

Zpět