Síla myšlenky

05.03.2011 21:19

Z učení Svámího Šivanandy Sarasvatí

Myšlenka je temperamentní, dynamická životní síla, nejjemnější a nepřekonatelná síla, která existuje v celém vesmíru. Jste obklopeni celým oceánem myšlenek. Přijímáte určité myšlenky a odvrhujete jiné v tomto světě myšlenek. Každá myšlenka má určité jméno a formu. Forma je nejvýraznější a jméno je nejjemnější stav, kterým se projevuje síla nazývaná myšlenka. Myšlenku lze porovnávat třeba i z kusem kamene - má podobu, velikost, tvar, barvu, kvalitu, obsah, sílu a váhu.

Myšlenka má velkou sílu - proto je nositelkou ohromné energie. Velmi významný okamžik nastává tehdy, když se dozvíme, jak použít tuto energii nejlepší možnou cestou a s nejlepším možným výsledkem. To lze nejlépe provést prováděním meditace. Pozorné vnímání vám ukáže, že celý vesmír je ve skutečnosti projekcí lidské mysli. Pročištění a ovládnutí mysli je hlavním cílem všech druhů jógy. Mysl samotná je pouhým záznamem dojmů, které se nepřetržitě projevují jako impulsy a myšlenky. Myšlenka vás dohání k činnosti; činnost vytváří zase čerstvé dojmy v mysli. Jóga se zaměřuje až na samý kořen tohoto zlomyslného kruhu s pomocí účinného sledování, ovládání a zastavování základní funkce mysli. Jakmile je přesáhnuta myšlenka, zjevuje se intuice a sebepoznání.

Každá vaše myšlenka má v každém případě svou nejzákladnější hodnotu. Odolnost vašeho těla, vaší mysli, váš úspěch v životě a potěšení, které dáváte jiným svou přítomností - to vše závisí na povaze a kvalitě vašich myšlenek. Vy sami jste byli stvořeni myšlenkou. Na co myslíte, tím se stáváte. Myslete na to, že jste silní a stanete se silní. Když budete myslet na svou slabost, stanete se slabí. Myslete si, že jste se zbláznili a stane se to skutečností. Myslete si, že jste božští a budete božští. Formujete svůj vlastní charakter - stáváte se čímkoliv, na co myslíte. Pokud budete meditovat o odvaze, objeví se ve vaší povaze. A tak to platí stejně i o čistotě, trpělivosti, obětavosti a sebeovládání. Pokud budou vaše myšlenky šlechetné, postupně si vytvoříte šlechetný charakter. Avšak s podlými myšlenkami dospějete k podlému charakteru.

Mysl má energii táhnout. Jste neustále přitahováni směrem k sobě jak z viditelné, tak i neviditelné strany životních sil, myšlenek, vlivů a podmínek, které se nejvíc podobají vašim vlastním myšlenkám. Noste v sobě jakýkoliv druh myšlenky, kterou si přejete mít a jakmile ji podržíte, přitáhnete si, ať už vědomě nebo bezděčně, přesně a jedině to, co odpovídá vaší vlastní dominující kvalitě myšlenky. A vůbec nerozhoduje, kde se nacházíte - ať už na zemi nebo na moři.

Dobrá myšlenka je natřikrát požehnanou:
1. pro jejího nositele přináší zdokonalení jeho mentálního těla.
2. má přínos pro toho, kdo ji přijímá
3. povznáší celé lidství, protože je přínosem pro celkovou mentální atmosféru

Naproti tomu, zlá myšlenka je trojnásobným prokletím:
1. poškozuje nositele poraněním jeho mentálního těla
2. poškozuje jiné osoby, na které je zaměřená
3. škodí celému lidství narušením celkové mentální atmosféry

Vymýcení negativních myšlenek
Jako první se zlá myšlenka dostává do mysli. Dělá vám potěšení, když se jí zabýváte. Dovolujete, aby zůstala v mysli. A pak postupně, pokud není odmítána, usadí se pevně v mysli. Tak se stane velmi obtížné se jí zbavit. Myšlenky získávají na síle tím, že se opakují. Pokud si jednou podržíte špatnou nebo dobrou myšlenku, ta pak má tendenci se znovu objevit. Podobné myšlenky se shromažďují stejně, jako ptáci patřící k jednomu hejnu. Jak přijmete jedinou zlou myšlenku, pak všemožné zlé myšlenky se na ni počnou napojovat a potáhnou vás dolů. Když to naopak bude dobrá myšlenka, přidají se k ní další a pozvednou vás vzhůru.

Mějte kontrolu nad svými myšlenkami. Stejně jako si ponecháváte jen dobré ovoce z košíku a vyhazujete zkažené kusy, udržujte si jen dobré myšlenky ve své mysli a odmítejte ty negativní. Tak jako zavíráte své dveře před vetřelci, uzavírejte svou mysl před negativními myšlenkami ještě předtím, než se jim podaří vstoupit a vyvolávat dojmy ve vašem mozku. Buďte na stráži. Přestože je to těžký úkol, je nutné se mu věnovat. Bez práce nejsou koláče.

Myšlenky se podobají vlnám v oceánu. Jsou nespočetné. Možná ze zpočátku budete cítit zoufalí. Některé myšlenky odezní, zatímco jiné se budou řinout jako proud. Stejné staré myšlenky, které už byly jednou potlačeny, mohou znovu ukázat své tváře. Myšlenek se nelze zbavit během jednoho nebo dvou dní. Nevzdávejte proto svůj výcvik uprostřed, když jste už překonali těžkosti nebo některé překážky. Na počátku byste se měli pokoušet omezovat své přání a touhy, než myšlenky samy začnou ztrácet na intenzitě. Nikdy nepodléhejte malomyslnosti - na žádném stupni cvičení. Vnitřní spirituální síla se ve vás začne postupně projevovat. Nakonec dosáhnete úspěchu. Všichni velcí jogíni se odedávna utkávali se stejnými potížemi, jaké prožíváte nyní vy.

Uchovávání a zužitkování energie myšlenek
Každá z myšlenek je sama o sobě velmi slabá, protože mysl bývá rozptylována bezpočtem stále proměnlivých myšlenek. Čím více jsou však myšlenky potlačovány, tím víc se mysl soustřeďuje a tím se dostává myšlenkám větší síly a energie. Když mysl ovládnou negativní myšlenky, nejlepším způsobem, jak je zdolat, je ignorovat je. Jak lze ignorovat negativní myšlenku? Tím, že ji zapomenete. Jak ji zapomenout? Tím, že se jí nebudete oddávat ani ji rozebírat. Jak lze uchránit mysl od probírání se myšlenkami? Tím, že budeme myslet na něco velmi inspirujícího a zajímavého. Ignorujte, zapomeňte, myslete na něco inspirativního - tyto tři zásady tvoří velkou sádhanu pro ovládnutí mistrovství nad špatnými myšlenkami.

Neplýtvejte svou energií pro neužitečné přemýšlení. Uchovejte si svou mentální energii a využijte ji k meditaci a k pomocné službě pro lidství. Neshromažďujte neužitečné informace ve své hlavě. Naučte se jak "nemyslet". Odnaučujte se, co jste se naučili. Jen takto můžete vyplnit svou mysl pozitivními myšlenkami. Získáte novou mentální sílu - je to jakoby rozptýlené mentální paprsky byly soustředěny. Neužitečné myšlenky zdržují váš spirituální růst, nesnesitelné myšlenky nemohou vstupovat do duchovního pokroku. Vzdalujete se od Boha, pokud hostíte neužitečné myšlenky. Nedovolujte, aby mysl běžela ve svých starých vyjetých kolejích a udržovala si své staré způsoby a návyky. Buďte opatrně bdělí.

Pomocí introspekce jste schopni vymýtit všechny druhy nepříjemných myšlenek, neužitečné myšlenky, bezcenné myšlenky, nečisté myšlenky, myšlenky závisti, zášti a sobectví, všechny destruktivní, disharmonické a konfliktní myšlenky. Rozvíjejte dobré, milující, božské myšlenky. Každá myšlenka by měla mít konstruktivní podstatu. Musí být silná, pozitivní a konkrétní. Každá myšlenka musí přinášet mír a útěchu jiným. Neměla by přinášet ani nejmenší bolest nebo neštěstí pro kohokoliv. Pak budete součástí mocné energie na zemi. Můžete pomoci mnoha lidem, uzdravit tisíce z nich, produchovnit a pozvednout velké počty lidí, jako se to podařilo Ježíšovi a Buddhovi.

S pomocí neustávajícího a intenzivního cvičení se můžete stát osvobozeni od myšlenek. V takovém případě skutečně proniknete každý atom vesmíru, očistíte a pozvednete celý svět. Naučte se způsobu, jak vysílat pomáhající a milující myšlenky směrem k ostatním a do celého širého světa. Zvládněte umění, jak se vyhnout vyrušování, shromážděte všechny své myšlenky a pošlete je ven jako vojenskou výpravu z pomáhajících sil, které mají prospívat lidství v utrpení.

Čím méně je myšlenek, tím větší bude mír. Čím méně přání, tím méně myšlenek. Každá myšlenka, která je opuštěna, přidává sílu a mír do mysli. V nitru máme spirituální teploměr, který zaznamenává opuštění dokonce i jediné myšlenky. Když se zbavíte byť jen jediné myšlenky, mentální síla, kterou získáte, vám pomůže snadněji opustit další myšlenky.

Mysl je jako zlomyslný skřet. Podobá se přeskakující opici. Denně musí být ukázňována. Jedině takto bude postupně ovládnuta. Jen pokud budete trénovat svou mysl praktickým způsobem, mohou se vynořovat dobré myšlenky a činy a vy budete schopni si je udržet.

Nabízím vám jedno hezké každodenní cvičení pro vnitřní uvolnění. Poskytne vám vekou inspiraci a psychickou odolnost. Zavřete oči. Myslete na cokoliv, co je vám příjemné. To uvolní vaši mysl. Můžete si zvolit třeba majestátnou Himaláj, posvátnou Gangu, západ slunce, nekonečně široký oceán a neohraničenou modř oblohy. Představujte si, že celý svět a vaše tělo plují jako stéblo slámy v nekonečném oceánu ducha. Vyvolávejte v sobě pocit, že jste v kontaktu s nejvyšším Bytím. Vnímejte, že život celého světa pulzuje,vibruje a rytmicky tepe ve vás. Vnímejte, že oceán života vás jemně omývá. Pak otevřete své oči. Zažijete úžasný vnitřní mír a sílu.

Myšlenka je dobrým pomocníkem. Je to nástroj. Používejte ji správným způsobem. Pro štěstí je prvořadou nezbytností získat vládu nad myšlenkami. Vysílejte ustavičný proud myšlenek dobré vůle ke všem bytostem. Povzbudivé pohnutky skryté v každé myšlence se mohou stát vyjádřením služby a přátelského postoje.


(Přeloženo z www.yogamag.net/archives/2005/bfeb05/power.shtml)

—————

Zpět